50+ Games Tuesday 10 am

Spring # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 # 10
  Tuesday Jan.9 Jan.16  Jan.23 Jan.30 Feb.6 Feb.13 Feb.20 Feb.27 Mar.6 Mar.13
  10 am 10 am 10 am 10 am 10 am 10 am 10 am 10 am 10 am 10 am
Team vs-ice vs vs vs vs vs vs vs vs vs
A De’Ath B1 F2 C4 E3 D1 B4 F1 C2 E3 D3
B Maga A1 C3 E2 D4 F2 A4 C2 E1 D2 F4
C Labbe D2 B3 A4 F1 E4 D1 B2 A2 F1 E2
D Oster C2 E1 F3 B4 A1 C1 E4 F3 B2 A3
E Rickert F3 D1 B2 A3 C4 F3 D4 B1 A3 C2
F McFarlane E3 A2 D3 C1 B2 E3 A1 D3 C1 B4

 

Recent Posts

  1. Colleen Maga Award Comments Off on Colleen Maga Award
  2. Email Notifications Comments Off on Email Notifications